English language, język angielski, angielskie frazy, angielskie zwroty, nauka angielskiego
Kategorie: Wszystkie | Czas | Frazy | Ilość | O blogu | Przestrzeń | Technikalia
RSS
piątek, 09 maja 2008
Przerwa
Niestety, okazało się, że pomysł nie wypalił. Albo wykonanie było złe, albo temat niezbyt ciekawy, albo wreszcie nie ma takiego zapotrzebowania. Niewielka liczba czytelników nie uzasadnia poświęcania kilku godzin pracy tygodniowo, zatem na razie przerywamy rozwijanie bloga. Może kiedyś wrócimy do niego, a na razie przepraszamy tych czytelników, którzy tu zaglądali - publiczność zagłosowała jednak wizytami, a właściwie ich brakiem. To najlepszy sprawdzian tego, czy wykonywana praca ma sens - na razie nie ma.
poniedziałek, 21 kwietnia 2008
English Phrases 0027

the major part - większa część, większość

The major part of the territory is rich in natural resources.

Większa część terytorium jest bogata w zasoby naturalne.

The major part of the revenue belongs to them.

Większość dochodu należy do nich.

The major part of the book is occupied with a study of the teaching.

Większość książki zajmuje się badaniem nauczania.

above par - powyżej przeciętnej, powyżej parytetu

Oil is currently trading at 10% above par.

Ropa naftowa jest obecnie sprzedawana 10 procent powyżej parytetu.

This task can be done by anyone with above par computer knowledge.

To zadanie może być wykonane przez kogokolwiek o ponadprzeciętnej wiedzy komputerowej.

The technical skills of these guys is way above par.

Techniczne umiejętności tych facetów są dalece powyżej przeciętnej.

below par - poniżej przeciętnej, nie na poziomie, poniżej poziomu, poniżej parytetu

His performance yesterday was definitely below par.

Jego występ wczoraj był zdecydowanie poniżej poziomu.

I'm feeling a bit below par today.

Czuję się dziś ciut poniżej kreski.

Ann's primitive guitar playing is well below par.

Prymitywna gra Anny na gitarze jest znacznie poniżej poziomu.

anything you like - co tylko zechcesz

You can do anything you like.

Możesz robić co tylko zechcesz.

The name can be anything you like.

Nazwa może być jaka tylko zechcesz.

You can say anything you like.

Możesz mówić co tylko zechcesz.

by the thousand - tysiącami, w tysiącach

Global warming threatens species by the thousand.

Globalne ocieplenie zagraża tysiącom gatunków.

American troops by the thousand began leaving the German bases they had occupied for four decades.

Amerykańskie oddziały tysiącami zaczęły opuszczać niemieckie bazy, które okupowały przez cztery dekady.

The officials can't even give us the full number of crimes committed by the thousand.

Urzędnicy nie są nawet w stanie podać nam nawet pełnej liczby popełnianych tysiącami przestępstw.

 

sobota, 19 kwietnia 2008
English Phrases 0026

to a fault - do przesady

She is generous to a fault.

Ona jest wspaniałomyślna aż do przesady.

He is modest to a fault.

On jest skromny aż do przesady.

Don't be precise to a fault.

Nie bądź dokładny aż do przesady.

beyond all bounds - ponad wszelką miarę, poza wszelkie granice

Your conduct goes beyond all bounds of decency.

Twoje postępowanie idzie poza wszelkie granice przyzwoitości.

They were cruel beyond all bounds.

Oni byli okrutni ponad wszelką miarę.

In the 18th century religious music expanded beyond all bounds.

W 18. wieku muzyka religijna rozprzestrzeniała się ponad wszelką miarę.

beyond the bounds of - poza granice

What he did was beyond the bounds of acceptable behaviour.

To, co robił, przekraczało granice akceptowalnego zachowania.

The humor in the movie sometimes goes beyond the bounds of good taste.

Humor w tym filmie niekiedy wykracza poza granice dobrego smaku.

It was not beyond the bounds of possibility that they could meet again.

To, że oni oni mogą spotkać się ponownie, nie przekraczało granic prawdopodobieństwa.

a good bit - sporo

George spends a good bit of the time trying to learn Spanish.

George spędza sporo czasu próbując nauczyć się hiszpańskiego.

A good bit of today I was busy working on other problems.

Sporą część dzisiejszego dnia byłem zajęty pracując nad innymi problemami.

I know a good bit about Islam.

Sporo wiem o islamie.

tons of - tony, mnóstwo

The children ate tons of cookies.

Dzieci zjadły tony ciasteczek.

They've got tons of money.

Oni mają mnóstwo pieniędzy.

She's got tons of work to do.

Ona ma mnóstwo roboty do zrobienia.

 

10:02, ephrases , Ilość
Link Komentarze (1) »
czwartek, 17 kwietnia 2008
English Phrases 0025

not a little - niemało, sporo

It caused not a little confusion.

Spowodowało to niemałe zamieszanie.

I was not a little glad to hear this.

Słysząc to, byłem bardzo zadowolony.

Your idea is not a little humorous.

Twój pomysł jest całkiem zabawny.

He said that not a little proudly.

Powiedział to nie bez dumy.

to excess - w nadmiarze, nadmiernie

He started drinking to excess after losing his job.

On zaczął nadmiernie pić po utracie pracy.

Drinking is OK as long as you don't do it to excess.

Picie jest w porządku jak długo nie robisz tego w nadmiarze.

Red meat, eaten to excess, is very high in fat and calories.

Czerwone mięso, jedzone w nadmiarze, jest bardzo bogate w tłuszcz i kalorie.

without number - bez liku, niezliczone

Mosquitoes without number filled the yard.

Niezliczone komary wypełniały podwórko.

They forgot the password times without number.

Oni zapominali hasło niezliczoną ilość razy.

Fools are without number.

Głupców jest bez liku.

quite a lot - sporo, niemało, całkiem dużo

We drank quite a lot of wine.

Wypiliśmy całkiem sporo wina.

He's got quite a lot of friends.

On ma sporo przyjaciół.

Mark got into quite a lot of trouble three years ago when he went to Chicago.

Mark wpadł w niemałe tarapaty trzy lata temu, gdy pojechał do Chicago.

quite a few - sporo, niemało

Quite a few towns are now banning cars from their shopping centres.

Sporo miast wyklucza teraz samochody ze swoich centrów handlowych.

We watched quite a few of the World Cup matches on TV.

Oglądaliśmy w telewizji sporo z meczów z mistrzostw świata.

John managed to sell quite a few copies of his new book.

Johnowi udało się sprzedać niemałą liczbę egzemplarzy swojej nowej książki.

 

00:22, ephrases , Ilość
Link Komentarze (1) »
sobota, 12 kwietnia 2008
English Phrases 0024

as much as you please - ile chcesz, ile tylko zechcesz, jak tylko zechcesz

You're free to drink as much as you please.

Możesz pić, ile tylko zechcesz.

For the duration of your holiday the horse is yours, therefore you may ride as much as you please everyday.

Przez okres twoich wakacji koń jest twój, dlatego możesz jeździć na nim codziennie, ile tylko chcesz.

Please enjoy the photos I have taken and comment as much as you please.

Cieszcie się zdjęciami, które zrobiłam i komentujcie je, jak tylko chcecie.

at will - dowolnie, ile się podoba, jak się podoba, wedle widzimisię

They were able to come an go at will.

Mogli przychodzić i odchodzić, jak im się podobało.

He can't just fire people at will, can he?

On nie może po prostu wyrzucać ludzi według własnego widzimisię, prawda?

She can roam the neighborhood at will.

Ona może włóczyć się po okolicy, ile jej się podoba.

however much - choćby najwięcej, ile by nie

I really want the car, however much it costs.

Naprawdę chcę ten samochód, ile by nie kosztował.

However much one may disagree with his opinion, he is right.

Jak bardzo by się nie zgadzać z jego opinią, on ma rację.

However much you love me, I will always love you more.

Choćbyś najbardziej mnie kochała, ja zawsze będę cię kochać bardziej.

in abundance - pod dostatkiem, w obfitości

Fruit and vegetables grew in abundance on the island.

Owoce i warzywa rosły w obfitości na wyspie.

One quality the team possessed in abundance was fighting spirit.

Jednym przymiotem, którego zespół miał pod dostatkiem, był duch walki.

Food was in abundance.

Żywności było pod dostatkiem.

in excess - w nadmiarze, ponad, powyżej

The car reached speeds in excess of 100 miles per hour.

Samochód osiągał szybkości powyżej 100 mil na godzinę.

The energy value of dried fruits is considerably in excess of that of fresh items.

Wartość energetyczna suszonych owoców jest znacznie powyżej wartości w świeżych.

The increase will not be in excess of two per cent.

Wzrost nie będzie przekraczał dwóch procent.

What we have in excess is money.

To, czego mamy w nadmiarze, to pieniądze.

 

12:48, ephrases , Ilość
Link Komentarze (2) »
piątek, 11 kwietnia 2008
English Phrases 0023

a large number - bardzo dużo, sporo

A large number of people have applied for the job.

Bardzo wiele osób wystąpiło o tę pracę.

This Internet service can handle a large number of users.

Ten serwis internetowy może obsłużyć bardzo wielu użytkowników.

We'll have to feed a large number of people at our next family reunion.

Będziemy musieli nakarmić sporo ludzi na naszym następnym zjeździe rodzinnym.

a world of - masa, mnóstwo

There's a world of difference between liking someone and loving him.

Jest wielka różnica między lubieniem kogoś a kochaniem go.

There's a world of difference between the US and Europe.

Jest mnóstwo różnic między USA i Europą.

A bit of fresh air and exercise will do her a world of good.

Nieco świeżego powietrza i ćwiczeń przyniesie jej mnóstwo dobrego.

as much as possible - jak najwięcej, ile się tylko da, ile tylko możliwe

Try to give as much detail as possible in your answer.

Spróbuj podać w swojej odpowiedzi jak najwięcej szczegółów.

Mr. Johnson decided to learn as much as possible about Italy.

Pan Johnson postanowił dowiedzieć się jak najwięcej o Włoszech.

You should lower cholesterol as much as possible.

Powinieneś obniżyć cholesterol ile się tylko da.

at pleasure - do woli, wedle uznania

The skirt can be shortened or lengthened at pleasure.

Spódnica może być skrócona lub wydłużona wedle uznania.

Eat at pleasure, drink by measure.

Jedz do woli, pij z umiarem.

beyond measure - ponad miarę, niezmiernie

He irritated me beyond measure.

On niezmiernie mnie irytował.

Mankind's knowledge of the universe has increased beyond measure.

Ludzka wiedza o wszechświecie niezmiernie się powiększyła.

They are rich beyond measure.

Oni są ponad miarę bogaci.

 

00:55, ephrases , Ilość
Link Komentarze (2) »
środa, 09 kwietnia 2008
English Phrases 0022

for ever - na zawsze, wiecznie

He said he would love her for ever.

Powiedział, że będzie ją zawsze kochał.

Nothing lasts for ever.

Nic nie trwa wiecznie.

The market has changed for ever.

Rynek zmienił się na zawsze.

for ever and a day - do grobowej deski

And I know that our love will last for ever and a day.

I wiem, że nasza miłość będzie trwać do grobowej deski.

I will bless your name for ever and a day.

Będę błogosławić twoje imię do grobowej deski.

for ever and ever - na wieki wieków

For yours is the power and the glory for ever and ever.

Gdyż twoja jest potęga i chwała na wieki wieków.

And he shall reign for ever and ever.

I będzie panował, na wieki wieków.

till Doomsday - do sądnego dnia

You could wait till Doomsday and he'd never show up.

Mógłbyś czekać do sądnego dnia, a on nigdy by się nie pojawił.

From now till Doomsday.

Od teraz aż do sądnego dnia.

to the end of time - na zawsze, do końca świata

We shall live to the end of time.

Będziemy żyli aż do końca świata.

I swore that I would love you to the end of time.

Przysiągłem, że będę ją kochał na zawsze.

 

23:56, ephrases , Czas
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 06 kwietnia 2008
English Phrases 0021

like lightning - błyskawicznie, jak błyskawica

He leapt out of the car like lightning.

Wyskoczył z samochodu jak błyskawica.

John moved like lightning and caught the little girl before she fell.

John ruszył błyskawicznie i chwycił małą dziewczynkę zanim upadła.

My computer used to be like lightning fast, and now it's very slow.

Mój komputer był zwykle szybki jak błyskawica, a teraz jest bardzo powolny.

a split second - oka mgnienie, ułamek sekundy

She had to make a split-second decision.

Musiała podjąć decyzję w ułamku sekundy.

For a split second the two men hesitated.

Na ułamek sekundy obaj mężczyźni zawahali się.

In that split second Mary knew she had won.

W tym ułamku sekundy Mary wiedziała, że wygrała.

in a wink - w mgnieniu oka

This software allows you to have all your pictures accessible in a wink.

To oprogramowanie pozwala ci uzyskać w mgnieniu oka dostęp do wszystkich twoich obrazków.

In a wink the boy has darted off to the bathroom.

W mgnieniu oka chłopiec rzucił się do łazienki.

I'll be there in a wink.

Będę tam w mgnieniu oka.

in one breath - jednym tchem, na jednym oddechu

He recited the whole poem in one breath.

Wyrecytował jednym tchem cały wiersz.

Alcohol is often mentioned in one breath with drugs.

Alkohol jest często wymieniany na jednym oddechu z narkotykami.

The boy ran and reached the summit in one breath.

Chłopiec pobiegł i dotarł do szczytu na jednym oddechu.

like a shot - migiem, piorunem, błyskawicznie

If they offered me the job I'd take it like a shot.

Gdyby mi zaproponowali tę pracę, wziąłbym ją migiem.

If I had the chance to go there, I'd go like a shot.

Gdybym miał szansę udać się tam, pojechałbym piorunem.

 

13:58, ephrases , Czas
Link Dodaj komentarz »
piątek, 04 kwietnia 2008
English Phrases 0020

in the long run - na dłuższą metę

Moving to Spain will be better for you in the long run.

Przeniesienie się do Hiszpanii będzie dla ciebie lepsze na dłuższą metę.

Do you know in the long run caffeinated drinks can cause bone loss?

Czy wiesz, że na długą metę kofeinizowane napoje mogą powodować ubytek kości?

in the result - koniec końców, w rezultacie, ostatecznie

We’re very disappointed in the result.

Jesteśmy koniec końców bardzo rozczarowani.

In the result, we are able to develop products which better satisfy the changing requirements of the clients.

W rezultacie jesteśmy w stanie opracować produkty, które lepiej zaspokajają zmieniające się wymagania klientów.

to the end - do końca

Start at the beginning and go on until you come to the end.

Zacznij od początku i postępuj, aż dojdziesz do końca.

The battle will continue to the end.

Walka będzie trwała do końca.

to the very end - do samego końca

The soldiers fought to the very end.

Żołnierze walczyli do samego końca.

To achieve a result, we must persevere to the very end.

Aby osiągnąć rezultat, musimy wytrwać do samego końca.

at the end (of) - u kresu, pod koniec

At the end of August.

Pod koniec sierpnia.

There'll be a chance to ask questions at the end.

Będzie szansa zadania pytań pod koniec.

I was with her at the end.

Byłem z nią u jej kresu.

I'm at the end of my patience.

Jestem u kresu cierpliwości.

 

21:31, ephrases , Czas
Link Dodaj komentarz »
środa, 02 kwietnia 2008
English Phrases 0019

at one stroke - za jednym zamachem, w jednej chwili, jednym pociągnięciem

At one stroke the country lost two outstanding leaders.

W jednej chwili kraj stracił dwóch wybitnych przywódców.

He achieved two things at one stroke.

Osiągnął dwie rzeczy za jednym zamachem.

The goal of the bombings was to destroy the enemy's small air force at one stroke.

Celem bombardowań było zniszczenie jednym uderzeniem niewielkich sił powietrznych wroga.

all of a sudden - nagle, raptem, niespodziewanie

All of a sudden the lights went out.

Raptem światła zgasły.

All of a sudden someone grabbed me around the neck.

Nagle ktoś uchwycił mnie za szyję.

All of a sudden, he became extremely angry.

Nagle on się ogromnie rozzłościł.

at a bound - jednym susem, jednym skokiem

Jones became at a bound the richest businessman in the town.

Jones stał się jednym susem najbogatszym biznesmenem w mieście.

The attacking soldiers wanted to cross the beach at a bound.

Atakujący żołnierze chcieli jednym skokiem przekroczyć plażę.

at one go - za jednym zamachem

He finished his work at one go.

Skończył swoją pracę za jednym zamachem.

She blew out the candles at one go.

Zdmuchnęła świece za jednym zamachem.

This software allows you to convert hundreds of images at one go.

To oprogramowanie pozwoli ci przekonwertować setki obrazów za jednem zamachem.

at once - natychmiast, zaraz, od razu, z miejsca; równocześnie

I knew at once that something was wrong.

Od razu wiedziałem, że coś było nie w porządku.

Come here at once.

Chodź tu natychmiast.

Now, go upstairs at once and clean your room.

A teraz idź natychmiast na górę i wysprzątaj swój pokój.

I can't do two things at once.

Nie mogę robić dwóch rzeczy jednocześnie.

Don't all talk at once.

Nie mówcie wszyscy jednocześnie.

 

21:37, ephrases , Czas
Link Dodaj komentarz »
 
1 , 2 , 3

 Zaabonuj kanał w swoim czytniku

darmowe liczniki - od 18 marca 2008