English language, język angielski, angielskie frazy, angielskie zwroty, nauka angielskiego
Kategorie: Wszystkie | Czas | Frazy | Ilość | O blogu | Przestrzeń | Technikalia
RSS
wtorek, 18 marca 2008
English Phrases 0008

that reminds me - to mi przypomina

That reminds me, I must buy a jacket.

To mi przypomina, że muszę kupić kurtkę.

That smell reminds me of Italy.

Ten zapach przypomina mi Włochy.

That film reminds me of our first date.

Ten film przypomina mi o naszej pierwszej randce.

Oh, that reminds me, I saw her yesterday.

Och, to mi przypomniało, że widziałem ją wczoraj.

frankly - szczerze, otwarcie

Frankly, I'm really shocked by his death.

Szczerze mówiąc, jestem naprawdę zaszokowany jego śmiercią.

She frankly admitted her responsibility.

Ona szczerze przyznała się do odpowiedzialności.

Quite frankly, I'm not surprised you did it.

Całkiem szczerze, nie jestem zaskoczony, że ci się udało.

Frankly, I couldn’t care less.

Szczerze mówiąc, nic mnie to nie obchodzi.

Frankly, I'm not very interested.

Szczerze mówiąc, nie bardzo jestem zainteresowany.

Frankly speaking, I don't care.

Szczerze mówiąc, nie obchodzi mnie to.

under fire - pod ogniem, pod ostrzałem

The soldiers on the beach were under fire.

Żołnierze na plaży byli pod ogniem.

Their vehicle came under enemy fire.

Ich pojazd dostał się pod wrogi ostrzał.

The minister has come under fire from all sides.

Minister stanął w ogniu krytyki ze wszystkich stron.


a great deal (of) - masę, mnóstwo, bardzo dużo

They spent a great deal of money.

Oni wydali masę pieniędzy.

It took a great deal of time and effort.

To zabrało mnóstwo czasu i wysiłku.

a bit (of) - trochę, odrobina

Would you like a bit more?

Czy chciałbyś trochę więcej? Chciałbyś jeszcze trochę?

He is a bit mad.

On jest trochę stuknięty.

These trousers are a bit tight.

Te spodnie są odrobinę za ciasne.

"Are you tired?" - "Yes, I am a bit."

"Jesteś zmęczony?" - "Tak, trochę."

It costs a bit more than I wanted to spend.

To kosztuje trochę więcej niż chciałem wydać.

That should help a bit.

To powinno trochę pomóc.

Wait a bit.

Zaczekaj trochę.

With a bit of luck they'll be there by 15.

Przy odrobinie szczęścia oni będą tam przed 15.

He earns quite a bit.

On zarabia całkiem sporo.

It's a bit much calling me at three in the morning.

To już lekka przesada wydzwaniać do mnie o trzeciej nad ranem.

Not a bit.

Ani trochę.

I'll be a bit later.

Będę trochę później.

Try to relax a bit.

Spróbuj się trochę odprężyć.

She looks a bit like my sister.

Ona wygląda trochę jak moja siostra.

I feel a bit better now.

Czuję się teraz trochę lepiej.

 

10:58, ephrases , Frazy
Link Komentarze (1) »
English Phrases 0007

something like - trochę jak, coś jak, coś w rodzaju, podobnie

Something like that.

Coś jak to, coś w tym rodzaju.

It tastes something like melon.

To smakuje trochę jak melon.

She looks something like her mother.

Ona wygląda trochę jak jej matka.

Something like 2000 homes are without power.

Coś koło 2000 domów jest bez prądu.


abroad - za granicą

She's abroad at the moment.

Ona jest w tej chwili za granicą.

He's gone abroad.

On wyjechał za granicę.

I've never lived abroad before.

Nigdy przedtem nie mieszkałem za granicą.

We like to travel abroad.

Lubimy podróżować za granicę.

Peter worked abroad for a year.

Piotr pracował przez rok za granicą.

The orchestra is famous, both at home and abroad.

Orkiestra jest sławna, zarówno w kraju, jak i za granicą.

We often buy goods imported from abroad.

Często kupujemy towary importowane z zagranicy.

no wonder (that) - nic dziwnego, że

No wonder you're tired, you've been walking for hours.

Nic dziwnego, że jesteś zmęczony, idziesz od wielu godzin.

You eat so much, no wonder you are fat.

Jesz tak dużo, nic dziwnego, że jesteś gruby.

He is rude, no wonder that some people dislike him.

On jest niegrzeczny, nic dziwnego, że niektórzy ludzie go nie lubią.

thanks ever so much - straszne dzięki, ogromne dzięki, wielkie dzięki

 

00:03, ephrases , Frazy
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 17 marca 2008
English Phrases 0006

I must say - muszę powiedzieć, muszę przyznać

She is beatiful, I must say.

Ona jest piękna, muszę powiedzieć.

I must say, that's the funniest thing I've heard all week.

Muszę powiedzieć, że to najzabawniejsza rzecz, jaką słyszałem przez cały tydzień.

The cake does look good, I must say.

To ciasto naprawdę wygląda dobrze, muszę przyznać.

probably - prawdopodobnie, zapewne, pewnie

You're probably right.

Prawdopodobnie masz rację.

As you probably know, I'm going to change my job.

Jak zapewne wiesz, zamierzam zmienić pracę.

"Do we need the car?" - "Probably not."

"Czy potrzebny jest nam samochód?" - "Zapewne nie."

It's probably the best book I have ever read.

To prawdopodobnie najlepsza książka, jaką kiedykolwiek czytałem.

They are going abroad, most probably to Spain.

Oni jadą za granicę, najprawdopodobniej do Hiszpanii.


unless - jeśli nie, o ile nie, póki nie, chyba że

Unless I'm mistaken, they were back at work yesterday.

O ile się nie mylę, oni byli wczoraj z powrotem w pracy.

Unless some extra money is found, the cinema will close.

O ile nie znajdą się jakieś dodatkowe pieniądze, kino zostanie zamknięte.

Sheila won't go to sleep unless you tell her a story.

Sheila nie zaśnie, póki nie opowiesz jej jakiejś historii.

Don't call her unless it's urgent.

Nie wzywaj jej, chyba że będzie to konieczne.

that's true - to prawda

"She is very clever." - "That's true."

"Ona jest bardzo mądra." - "To prawda."

I wonder if that's true.

Ciekaw jestem, czy to prawda.

in advance - z góry, z wyprzedzeniem

Thank you in advance.

Z góry dziękuję.

Many thanks, in advance, for your help.

Z góry wielkie dzięki za twoją pomoc.

Make reservations in advance.

Zróbcie z góry rezerwację.

It's cheaper if you book the tickets in advance.

Jest taniej, jeśli zamówicie bilety z wyprzedzeniem.

I should warn you in advance that I'm not a good dancer.

Powinienem cię z góry uprzedzić, że nie jestem dobrym tancerzem.

 

10:50, ephrases , Frazy
Link Dodaj komentarz »
English Phrases 0005

seriously - poważnie, na serio

She is seriously ill.

Ona jest poważnie chora.

Smoking can seriously damage your health.

Palenie może poważnie zaszkodzić twojemu zdrowiu.

Seriously though, we are really irritated.

Poważnie jednak mówiąc, jesteśmy naprawdę poirytowani.

We take threats of this kind very seriously.

Traktujemy tego rodzaju groźby bardzo poważnie.

I'm seriously worried about Helen.

Jestem poważnie zaniepokojony o Helen.

It's important that they take you seriously.

Jest ważne, aby oni traktowali cię poważnie.

It's only a joke - don't take it seriously!

To tylko żart - nie bierz go na poważnie!

"The car is yours." - "Seriously?"

"Samochód jest twój." - "Poważnie?"

by post - pocztą

I'll send it to you by post.

Przyślę ci to pocztą.

The winners will be notified by post.

Zwycięzcy zostaną powiadomieni pocztą.

at last - wreszcie, nareszcie, w końcu

At last you've come home.

Wreszcie wróciłeś do domu.

At last we're home!

Nareszcie jesteśmy w domu!

At last it was time to leave.

Wreszcie przyszedł czas wyjazdu.

We reached the summit at last.

W końcu dotarliśmy na szczyt.


at all - wcale, w ogóle

I didn't enjoy it at all.

Wcale mi się to nie podobało.

"Thank you very much for your help." - "Not at all, it was a pleasure."

"Bardzo dziękuję za twoją pomoc." - "Nie ma za co, to była dla mnie przyjemność."

She is not looking at all well.

Ona wcale nie wygląda dobrze.

"Do you mind if I stay a little longer?" - "No, not at all."

"Czy będziesz miał coś przeciw temu, że zostanę trochę dłużej?" - "Nie, wcale nie."

Has the situation improved at all?

Czy sytuacja w ogóle się poprawiła?
It is not at all certain.
To wcale nie jest takie pewne.

exceptionally - wyjątkowo

The weather, even for February, was exceptionally cold.

Pogoda, nawet jak na luty, była wyjątkowa zimna.

It works exceptionally well.

To działa wyjątkowo dobrze.

Exceptionally, students may be accepted without formal qualifications.

Wyjątkowo, studenci mogą być przyjmowani bez formalnych kwalifikacji.

He is an exceptionally talented player.

On jest wyjątkowo utalentowanym graczem.

 

09:15, ephrases , Frazy
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 16 marca 2008
English Phrases 0004

equally - równie, tak samo, w równej mierze, w takim samym stopniu, jednakowo, równie dobrze

They are equally clever.

Oni są tak samo mądrzy.

Diet and exercise are equally important.

Dieta i ćwiczenia są równie ważne.

This job could be done equally well  by the machine.

Ta praca mogłaby być zrobiona równie dobrze przez maszynę.

Treat every member of the group equally.

Traktuj każdego członka grupy jednakowo.

It is equally possible that they don't have enough money.

Jest równie dobrze możliwe, że oni nie mają dość pieniędzy.

by the way - przy okazji, a propos, a tak przy okazji

By the way, I won't go to the party.

Przy okazji, nie pójdę na przyjęcie.

But that’s all by the way.

Ale to tylko na marginesie.

incidentally - nawiasem mówiąc, przy okazji, a propos, tak przypadkiem

Incidentally, did you see that film?

Przy okazji, widziałeś ten film?

Incidentally, have you heard the news about Sue?

A propos, słyszałeś wiadomość o Sue?

Peter who, incidentally, owes me a large sum of money, is very rich.

Piotr, który nawiasem mówiąc jest mi winien dużą sumę pieniędzy, jest bardzo bogaty.

 

16:48, ephrases , Frazy
Link Komentarze (3) »
English Phrases 0003

I see - rozumiem, aha, ach tak

"My sister is coming." - "I see."

"Moja siostra przyjeżdża." - "Ach, tak."

besides - poza tym, zresztą, do tego, poza wszystkim

I really don't want to go with you, besides, I'm very tired.

Naprawdę nie chcę z wami iść, poza tym jestem zmęczony.

I don't want to go to a restaurant; besides, we can't afford it.

Nie chcę iść do restauracji; a poza wszystkim, nie możemy sobie na to pozwolić.

still - ciągle, nadal, wciąż

I'm still waiting for their reply.

Wciąż czekam na ich odpowiedź.

Peter is still too young.

Piotr jest ciągle zbyt młody.

She still lives in London.

Ona nadal mieszka w Londynie.

There's still time to change your mind.

Ciągle jest czas, abyś zmienił zdanie.

It was, and still is, my favourite book.

To była,  i ciągle jest, moja ulubiona książka.

first - po pierwsze, najpierw, przede wszystkim

First, mix the eggs and flour.

Najpierw zmieszaj mąkę z jajkami.

First, I'd like to thank everyone for coming.

Przede wszystkim (po pierwsze) chciałbym podziękować wszystkim za przyjście.

firstly - po pierwsze

Firstly, I would like to thank everyone who has contributed to this success.

Po pierwsze, chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu.

The book is divided into two sections, dealing firstly with basic problems and secondly with advanced ones.

Książka jest podzelona na dwie sekcje, zajmujące się po pierwsze podstawowymi problemami, po drugie zaawansowanymi.

 

10:07, ephrases , Frazy
Link Komentarze (3) »
English Phrases 0002

like crazy - jak szalony, jak opętany, jak diabli, do szaleństwa

I miss you like crazy.

Brakuje mi ciebie do szaleństwa; tęsknię za tobą jak szalony.

Dogs bark like crazy when people come in.

Psy szczekają jak szalone, gdy ludzie wchodzą.

We worked like crazy to get it done on time.

Pracowaliśmy jak szaleni, aby zrobić to na czas.

it's nice of you - to miło z twojej strony, to ładnie z twojej strony

in legend - w legendzie

King Arthur's death in legend, history and literature.

Śmierć króla Artura w legendzie, historii i literaturze.

say - powiedzmy, dajmy na to

The first dice is, say, red and the second one is yellow.

Pierwsza kostka jest, powiedzmy, czerwona, a druga jest żółta.

Say (that) you won a million pounds.

Dajmy na to, że wygrałeś milion funtów.

it seems (that) - wydaje się (że), wygląda (że), zdaje się (że)

Spring is closer than it seems.

Wiosna jest bliżej niż się wydaje.

It seems that this will work.

Wydaje się, że to będzie działać.

It seems to me you don't have much choice.

Wydaje mi się, że nie masz wielkiego wyboru.

It seems clear that he has no reasonable alternative.

Wydaje się oczywiste, że on nie ma żadnej sensownej alternatywy (wyboru).

It seems likely that he will miss the train.

Wydaje się prawdopodobne, że on spóźni się na pociąg.

It seemed like a good idea at the time.

To wyglądało wtedy na dobry pomysł.

It seemed as if the end of the world had come.

Wydawało się, jak gdyby nadszedł koniec świata.

It seems like you're catching a cold, John.

Zdaje się, że łapiesz przeziębienie, John.

"Is he really so stupid?" - "So it seems."

 "Czy on naprawdę jest tak głupi?" - "Na to wygląda."

 

 

04:06, ephrases , Frazy
Link Dodaj komentarz »

 Zaabonuj kanał w swoim czytniku

darmowe liczniki - od 18 marca 2008